คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกุมพล อินทสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0810947493
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ดำราช
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0839679693
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต เหมทานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0818984661
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิศร์ ทองสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0989995099
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ศรียาภัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819577455
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี นวนแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878363266
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวินัย ขวัญแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0818985620
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน แท่นบำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0862928060
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโชติปัญญาโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ
เบอร์โทร : 0862940607
ชื่อ-นามสกุล : นายณอดุลย์ โอ๊ะเจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม
เบอร์โทร : 0862963724
ชื่อ-นามสกุล : นางน้อย อินทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0872960207
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศ์วรรธน์ เต็มรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0626989662
ชื่อ-นามสกุล : นางวชิรา มุสิกพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0843981217
ชื่อ-นามสกุล : นางวัฒนิดา โตชนาการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0819593774
ชื่อ-นามสกุล : นางศิรประภา ขวัญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 089-8796403