ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ธันยพร ขันไชย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

กชกร บุญชู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1