ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ธันยพร ขันไชย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

กานต์พิชชา รักดำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายศรัญย์พงษ์ ไชยพยันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1