กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ธันยพร ขันไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

กชกร บุญชู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3