กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ธันยพร ขันไชย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

กชกร บุญชู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี อินทร์ด้วง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3