กลุ่มสาระฯศิลปะ

กานต์พิชชา รักดำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ธันยพร ขันไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3