กลุ่มสาระฯศิลปะ

กานต์พิชชา รักดำ
อื่นๆ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ธันยพร ขันไชย
ครูผู้ช่วย