ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ย. 64 ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
19 พ.ย. 64 กิจกรรม พิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนาทวี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 พ.ย. 64 กิจกรรม พิธีทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 พ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
12 พ.ย. 64 ฉัดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
09 พ.ย. 64 กิจกรรม กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ณ วัดทับช้าง
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียน 2/2564
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 พ.ย. 64 ถึง 05 พ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน/ยื่นในคำร้องแก้ตัวครั้งที่ 1
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
28 ก.พ. 63 กิจกรรมปัจฉิม ม.3 ม.6
รร.ทับช้างวิทยาคม
25 ก.พ. 63 กิจกรรม Open House 2019
งานวิชาการ
20 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 การสอบข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
งานวิชาการ
13 ก.พ. 63 ถึง 15 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือวิสามัญ
รร.ทับช้างวิทยาคม
09 ก.พ. 63 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร
รร.ทับช้างวิทยาคม ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
07 ก.พ. 63 ถึง 08 ก.พ. 63 ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะ พัฒนาผุู้นำ
ฝ่ายปกครอง
04 ก.พ. 63 ถึง 05 ก.พ. 63 กิจกรรมแนะแนว : พี่จูงน้องมาเรียน
งานแนะแนว
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 การสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.3
รร.นาทวีวิทยาคม
30 ม.ค. 63 กิจกรรมอบรมชีวิตวิถีให้กับนักเรียนโครงการประชารัฐ
26 ม.ค. 63 คณะครูรับโล่คนดีศรีทักษิณ
อ.จะนะ
24 ม.ค. 63 ถึง 26 ม.ค. 63 ค่ายวิทย์-คณิต
จ.สงขลา
20 ม.ค. 63 ถึง 23 ม.ค. 63 กิจกรรมสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
รร ทับช้างวิทยาคม
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู ปี 2563
รร.บ้านนาทวี
13 ม.ค. 63 ถึง 18 ม.ค. 63 โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีที่ 16 ปีงบประมาณ 2563
รร.นาทวีวิทยาคม / รร.จะนะชนูปถัมภ์
10 ม.ค. 63 พิธีมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา
ห้องโสตทัศนศึกษา รร.ทับช้างวิทยาคม
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 กิจกรรมศิลปหัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
รร ได้เข้าร่วม 2 กิจกรรม
1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
2. การประกวดวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
จ.นครศรีธรรมราช
03 ม.ค. 63 กิจกรรมทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 4 มกราคม ของทุกปี
ห้องประชุมโรงเรียนทับช้างวิทยาคม
20 ก.พ. 62 ถึง 21 ก.พ. 62 สอบข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2
08 ก.พ. 62 ถึง 10 ก.พ. 62 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ม.3
30 ม.ค. 62 สอบ PISA
14 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 โครงการรินนำ้ใจสู่น้องชาวใต้
08 เม.ย. 61 กิจกรรมลูกช้างปั่นการกุศล
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม จัดกิจกรรมลูกช้างปั่นการกุศล รายได้สมทบทุนก่อสร้างหอเกียรติยศ  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  เวลา 07.00 น.
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
26 ก.พ. 61 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน
สพม. เขต 16 จะมีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน
22 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลาง
นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.2
มีการสอบข้อสอบกลาง ซึ่งจะนำมาเป็นคะแนนสอบปลายภาค 100 %
12 ก.พ. 61 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนจัดให้นักเรียนและครู ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ในวันที่ 12 ก.พ. 61
โดยแต่ละระดับชั้น จะกำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้กันเอง ประกอบด้วย
-ระดับชั้น ม.1
-ระดับชั้น ม.2
-ระดับชั้น ม.3
- ระดับชั้น ม.ปลาย
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสงขลาหรือจังหว้ัดใกล้เคียง งานแหล่งเรียนรู้
07 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียน ม.3 สอบ O-net
นักเรียนชั้นม.3 สอบโอเน็ต  ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
29 ม.ค. 61 สอบ PISA ครั้งที่ 3
งานวิชาการ จัดการสอบ PISA ครั้งที่ 3  
นักเรียนชั้น ม.1 -ม.3  จะมีการสอบ PISA
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน งานวิชาการ