ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.พ. 62 ถึง 21 ก.พ. 62 สอบข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2
08 ก.พ. 62 ถึง 10 ก.พ. 62 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบโอเน็ต ม.3
30 ม.ค. 62 สอบ PISA
14 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 โครงการรินนำ้ใจสู่น้องชาวใต้
08 เม.ย. 61 กิจกรรมลูกช้างปั่นการกุศล
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม จัดกิจกรรมลูกช้างปั่นการกุศล รายได้สมทบทุนก่อสร้างหอเกียรติยศ  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนทับช้างวิทยาคม  ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  เวลา 07.00 น.
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
26 ก.พ. 61 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน
สพม. เขต 16 จะมีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน
22 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลาง
นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.2
มีการสอบข้อสอบกลาง ซึ่งจะนำมาเป็นคะแนนสอบปลายภาค 100 %
12 ก.พ. 61 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนจัดให้นักเรียนและครู ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ในวันที่ 12 ก.พ. 61
โดยแต่ละระดับชั้น จะกำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้กันเอง ประกอบด้วย
-ระดับชั้น ม.1
-ระดับชั้น ม.2
-ระดับชั้น ม.3
- ระดับชั้น ม.ปลาย
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสงขลาหรือจังหว้ัดใกล้เคียง งานแหล่งเรียนรู้
07 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียน ม.3 สอบ O-net
นักเรียนชั้นม.3 สอบโอเน็ต  ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
29 ม.ค. 61 สอบ PISA ครั้งที่ 3
งานวิชาการ จัดการสอบ PISA ครั้งที่ 3  
นักเรียนชั้น ม.1 -ม.3  จะมีการสอบ PISA
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน งานวิชาการ