ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 108ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 2220000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 206
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 327000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 208000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 70000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 78000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 220000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 90000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 700000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 269000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 30000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 290000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 108ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 3007000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 121000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 410000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 180000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 7124000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 410000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 500000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอนอนจุ 35 คน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 2002000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1880000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 220000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 3856172
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 36000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 500000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนเพาะชำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 40000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 1444400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 395000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 100000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 824000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอเกียรติยศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..