ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2564 โรงเรียนทับช้างวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำสู่อาเซียน เปลี่ยนชีวิตสู่วิถีพอเพียง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล"

ปรัญชา

"ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ"