วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2568 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม เน้นความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และอยู่อย่างพอเพียง"

ปรัญชา

"ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ"