ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สมจิตร์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

มนทิพย์ นกแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ประภาพรรณ พรหมมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2