กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สมจิตร์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

มนทิพย์ นกแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ประภาพรรณ พรหมมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1