ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

มนทิพย์ นกแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

สมจิตร์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ประภาพรรณ พรหมมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อัมพวัน เที่ยงตรง
ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน