กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประภาพรรณ พรหมมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

มนทิพย์ นกแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1