ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนทับช้างวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  
     โรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2525 บนพื้นที่ของ นายช่วย ดำราช  นายกวิศพันธ์ นางบัวแก้ว  มุกติ้ง  และนายวินิจ วิศพันธ์  ซึ่งได้ร่วมกันบริจาครวมกับที่ดีนของวัดทับช้าง  มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา  ประชาชนจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง  6 ห้องเรียน  ราคาประมาณ 360,000 บาท  โดยการประสานงานของนายจ้วน  สุขปาละ  ข้าราชการบำนาญในท้องที่
     เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2525  โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 มกราคม 2525 เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลให้รับนักเรียนแบบสหศึกษา  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย