สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
"ประพฤดี มีน้ำใจ ใฝ่ความรู้ เคารพครู เชิดชูสถาบัน"

สีประจำโรงเรียน
สีฟ้า  หมายถึง  สุขุม เยือกเย็น มีศักดิ์ศรี
สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่น  สนุกสนาน

อัตลักษณ์โรงเรียน
"จิตอาสา"

เอกลักษณ์โรงเรียน
"โรงเรียนสะอาด"