กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ผกามาส ศรีผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วิไลลักษณ์ ปานทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

จีราพร ห้วยหล่ำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ศิริพร เกิดอะโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3