ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ผกามาส ศรีผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วิไลลักษณ์ ปานทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

จีราพร ห้วยหล่ำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ศิริพร เกิดอะโน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1