ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พรทิพย์ วิหะกะรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1