กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วิลาวรรณ ศรีสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นิพพา สุขปาละ
ครู คศ.3

สุมาล ไชยรัตน์
ครู คศ.2

ไชยา สุวรรณโณ
ครู คศ.2