ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ไชยา สุวรรณโณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นิพพา สุขปาละ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

สุมาล ไชยรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

วิลาวรรณ ศรีสังข์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2