กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ไชยา สุวรรณโณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

สุมาล ไชยรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

วิลาวรรณ ศรีสังข์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2