ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วิลาวรรณ ศรีสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นิพพา สุขปาละ
ครู คศ.3

สุมาล ไชยรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ไชยา สุวรรณโณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1