หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
     ระดับชั้น ม.1   จำนวน  3 ห้อง
     ระดับชั้น ม.2   จำนวน  3 ห้อง
     ระดับชั้น ม.3   จำนวน  3 หอ้ง


หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม
     แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ