ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ สิงห์หนู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม 2525-16 พฤษภาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ แซ่เอี้ยน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2525 - 31 ตุลาคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ สิงห์หนู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2530 - 15 ธันวาคม 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสมทบ ชิตานันท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มีนาคม 2534 - 3 พฤศจิกายน 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสัจจา ศรีเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2535 - 10 พฤศจิกายน 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงศ์ อนวัชพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ธันวาคม 2540 - 3 พฤศจิกายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภนัฐ เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2542 - 21 ตุลาคม 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2546 - 15 ธันวาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล จำปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธันวาคม 2551 - 13 มิถุนายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สังราชกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2555 - 24 มีนาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางศิรประภา ขวัญทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2562-ปัจจุบัน