กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อุษณีย์ รอดทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุรภี เด็นจิ
ครู คศ.2

อรุณ เด็นจิ
พนักงานราชการ

จิรวรรณ เดชเกิด
ครู คศ.2

ธารารัตน์ คลังธาร
อื่นๆ