ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อุษณีย์ รอดทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

สุรภี เด็นจิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

อรุณ เด็นจิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

จิรวรรณ เดชเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ธารารัตน์ คลังธาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2