ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อุษณีย์ รอดทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุรภี เด็นจิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

อรุณ เด็นจิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

จิรวรรณ เดชเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ธารารัตน์ คลังธาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

Hannamal Canilao
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3