กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อุษณีย์ รอดทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

สุรภี เด็นจิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

อรุณ เด็นจิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

จิรวรรณ เดชเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ธารารัตน์ คลังธาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3