ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

กัญญาภัค นพวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

สาธนี ใหม่เพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

วชิรา มุสิกพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

สมทรง กลิ่นหอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

มีเกียรติ สุขเล็ก
ครูอัตราจ้าง

ทิมาพร บูญรุ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว

ไพริน แก้วคง
ครูผู้ช่วย