ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กัญญาภัค นพวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สาธนี ใหม่เพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

วชิรา มุสิกพงษ์
ครู คศ.3

สมทรง กลิ่นหอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

มีเกียรติ สุขเล็ก
ครูอัตราจ้าง

ทิมาพร บูญรุ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว