กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กุณฑี แก้วสุข
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สาธนี ใหม่เพ็ชร
ครู คศ.2

วชิรา มุสิกพงษ์
ครู คศ.3

กัญญาภัค นพวงค์
ครู คศ.2

สมทรง กลิ่นหอม
อื่นๆ

มีเกียรติ สุขเล็ก
อื่นๆ