กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กุณฑี แก้วสุข
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

สาธนี ใหม่เพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

วชิรา มุสิกพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

กัญญาภัค นพวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

สมทรง กลิ่นหอม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

มีเกียรติ สุขเล็ก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3