ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ฮีซาม อาแวบือซา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ซาฟีนะห์ เด็นมุณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ปาลีรัฐ สวัสดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1