กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ฮีซาม อาแวบือซา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ซาฟีนะห์ เด็นมุณี
ครูผู้ช่วย

ปาลีรัฐ สวัสดี
ครูผู้ช่วย