ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ฮีซาม อาแวบือซา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ซาฟีนะห์ เด็นมุณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ปาลีรัฐ สวัสดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1