พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4.พัฒนาผู้เรียนให้รักเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา รู้รักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป้าประสงค์

1.นักเรียนดีมีคุณภาพ
2.ครูมืออาชีพ
3.ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล