ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

"พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในอาเซียนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

เป้าหมาย

1. ผุู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในอาเซียน
3. ผู้เรียนทุกคนได้ดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
5. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนและให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ