ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 59 45 104 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 51 51 102 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 47 66 113 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 157 162 319 10
มัธยมศึกษาปีที่ 4 20 29 49 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 26 45 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 19 16 35 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 58 71 129 8
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 215 233 448 18
 


แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 58 44 102 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 50 100 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 47 66 113 4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 155 160 315 10
มัธยมศึกษาปีที่ 4 21 29 50 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 27 46 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 19 15 34 3
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 59 71 130 8
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา 214 231 445 18